Onweerprotocol

Algemeen protocol bijzondere (weers)omstandigheden.

 

Inleiding en uitgangspunten

 

Bijzondere (weers)omstandigheden kunnen gevaarlijke situaties opleveren tijdens het spelen van een ronde of de aanwezigheid van een speler in de baan. Dit betreft zowel de grote als de Par 3-baan.

 

Bijzondere (weers)omstandigheden zijn:

1. Onweer of onweersdreiging

2. Dichte mist

3. Stormachtige wind met krachtige windvlagen

4. Andere calamiteiten

 

Hooge Graven Golfclub Ommen (verder: de Club) heeft een zorgplicht t.o.v. spelers om schade als gevolg van onder meer weersomstandigheden te voorkomen.

Ter bescherming van spelers voor de gevolgen van bijzondere weersomstandigheden hanteert de Club dit protocol, vastgesteld door het Bestuur op 17 januari 2012.

 

Bij bijzondere weersomstandigheden wordt de baan gesloten, tenminste voor de duur van de (dreiging van de) omstandigheid. De club kan uitsluitend bij bemensing van ofwel de golfshop of het secretariaat en/of een aanwezige marshal, ter plekke besluiten of de baan gesloten dient te worden. Bij afwezigheid van medewerkers is het aan de individuele speler om te besluiten tijdens de bijzondere

weersomstandigheid in de baan aanwezig te zijn.

 

Dit protocol is van toepassing voor alle gebruikers en bezoekers in de baan, derhalve niet uitsluitend voor spelers tijdens (door of namens de club georganiseerde) wedstrijden.

 

Uitwerking

 

Besluitvorming

Door de aanwezige caddiemaster of een medewerker van het secretariaat wordt in samenspraak met de dienstdoende marshal besloten of de baan in verband met een bijzondere (weer)omstandigheid gesloten dient te worden.

 

Hierbij gelden de uitgangspunten:

  1. Onweersdreiging: Bij nadering van onweer vanaf 3 km. Dit is waarneembaar via een <relevante nader aan te wijzen> internetsite gekoppeld aan de waarneming in de baan door de dienstdoende marshal middels beoordeling van wolkenontwikkeling waarbij de (waarschijnlijke) snelheid van het naderende onweer wordt vastgesteld door de tijd te tellen tussen de waargenomen bliksem en het moment dat de donder wordt gehoord. Het aantal seconden gedeeld door 3 (snelheid geluid is ca. 300m/sec) is het aantal km dat het onweer verwijderd is.  
  2. Onweer: Wanneer tussen bliksem en donder minder dan 10 seconden wordt geteld. a. Wanneer de onweersdreiging afgenomen is of het onweer zich meer dan 5 km heeft verwijderd, wordt de baan weer vrijgegeven.  
  3. Dichte mist: Wanneer het zicht minder bedraagt dan <100> meter. 
  4. Stormachtige wind met krachtige windvlagen: Windkracht 7 of meer en bij weersvoorspelling of een algemeen uitgegeven weeralarm voor windstoten. 
  5. Overige calamiteit: Inherent aan de aard van de calamiteit.

 

Actie

 

Na het besluit de baan te sluiten wordt met de luchthoorn via een lang aangehouden toon aangegeven dat het spel onmiddellijk onderbroken moet worden of dat het spel onderbroken moet worden waarbij de hole nog uitgespeeld kan worden, in dit laatste geval wordt het signaal twee korte tonen gegeven.

Spelers dienen zelf te kiezen voor een schuilplek in schuilhutten in de baan, bij de driving range of in het restaurant.

De dienstdoende marshal zal tijdens een complete ronde iedereen in de baan informeren over de baansluiting en zo nodig de speler wijzen op de eigen verantwoordelijkheid m.b.t. het opvolgen van de instructie om het spel te onderbreken, de baan te verlaten en een schuilplek te vinden.

Zodra de baan weer wordt vrijgegeven wordt dit door middel van een signaal bestaande uit 3 korte tonen kenbaar gemaakt. De dienstdoende marshal zal daarna tijdens een complete ronde zoveel mogelijk in de baan informeren over de opheffing van de baansluiting.

 

Communicatie

 

Dit protocol wordt op de website van de club geplaatst. Leden worden geïnformeerd over de besluitvorming en de inhoud van dit protocol. Bij zowel de starthutten op hole 1 en 10, als de schuilhutten in de baan en zo ook op/bij de driving range zal een korte samenvatting uit dit protocol worden gepubliceerd.

Gasten worden door de caddiemaster van de inhoud van het protocol op de hoogte gesteld, uiteraard alleen dan wanneer op de speeldag een mogelijke dreiging van de bijzondere (weer)omstandigheid zich lijkt voor te doen.


 

© 2024 Hooge Graven Golfclub Ommen